Regulamin

Regulamin sklepu internetowego gogastro.abstore.pl

 

§1

Postanowienia wstępne

 

1.      Sklep internetowy gogastro dostępny pod adresem internetowym gogastro.abstore.pl, prowadzony jest przez Eurofoods gastro z siedzibą w 05-850 Konotopa, ul. Rajdowa 11,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1182124486, REGON 364539978

2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

 

1.      Sprzedawca – Eurofoods Gastro Sp. z o.o.  z siedzibą w 05-850 Konotopa, ul. Rajdowa 11, NIP 1182124486.

2.      Klient – każdy podmiot, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3.      Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.gogastro.abstore.pl

4.      Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5.      Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

6.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

7.      Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8.      Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

9.      Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10.   Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11.   Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12.   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt ze Sklepem

 

1.      Adres Sprzedawcy: ul. Rajdowa 11, 05-850 Konotopa

2.      Adres e-mail Sprzedawcy: esklep@gogastro.com.pl

3.      Numer telefonu Sprzedawcy: 48512531811

4.      Formularz kontaktowy dostępny na stronie https://gogastro.abstore.pl/kontakt

5.      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy  83114010100000278611001001

6.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7.      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach  09:00 – 16:00

§4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1.      Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge, i inne

2.      Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3.      Włączona obsługa plików cookies,

§5

Informacje ogólne

1.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe  po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami  §6 Regulaminu

3.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.      Sprzedawca oświadcza, że prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu w tym piwa,  powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, oraz powyżej 18% alkoholu na podstawie aktualnego i ważnego zezwolenia. Miejscem zawarcia umowy będącej wynikiem złożenia oferty w transakcji jest adres punktu sprzedaży alkoholu Eurofoods Gastro Sp. z o.o. ul. Rajdowa 11 05-850 Konotopa. Warunkiem wydania towaru jest weryfikacja przez dostawcę pełnoletniości kupującego oraz stanu jego trzeźwości.

6.      Klient dokonujący zakupu napojów alkoholowych zobowiązany jest do przesłania kopii koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w raz z aktualnym potwierdzeniem opłaty za koncesję.

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: login, e-mail, hasło.

2.      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

§7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.      Zalogować się do Sklepu,

2.      Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” 

3.      Wybrać formę dostawy oraz rodzaj płatności,

4.      Kliknąć przycisk “dalej “ oraz potwierdzić zamówienie, klikając w przycisk „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty,

5.      W zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §8 pkt 3.

6.      Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Towary w postaci alkoholu mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem Towaru. W przypadku, gdy Zamówienie odbiera osoba niepełnoletnia, Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania Towaru w postaci alkoholu. Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym.

§8 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

·        Dostawa transportem sprzedawcy,

·        Przesyłka kurierska,

·        Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Eurofoods Gastro Sp. z o.o. Rajdowa 11 05-850 Konotopa.

2.      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

·        Płatność przy odbiorze

·        Płatność za pobraniem

·        Przedpłata

-        Płatności elektroniczne za pośrednictwem operatora płatności online PayU.com

3.      Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy, metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§9 

Wykonanie umowy sprzedaży

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.

2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.      W przypadku wyboru przez Klienta:

·        płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie wyszczególnionym na fakturze.

·        płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

·        płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.      Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

·        w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

·        w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

5.      Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

·     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

·     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem/płatne przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6.      W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7.      W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8.      Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

·     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

·     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.      Czas dostarczenia Produktów do Klienta wynosi do 7 dni licząc od daty gotowości do odbioru.

10.   Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

11.   Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

12.   Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.      Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.      W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.      Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.      Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.      W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§11

Skutki odstąpienia od Umowy:

1.      W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2.      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności na rachunek bankowy wskazany przez klienta, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

3.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.      Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

5.      Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

6.      Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.      W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

8.      Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

·        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

·        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

·        w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

·        o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

·        w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

·        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

·        w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

§12

Reklamacja i gwarancja

1.      Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.      Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.      W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy: esklep@gogastro.com.pl

5.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8.    W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

·        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

·        Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Eurofoods Gastro Sp. z o.o.

2.      Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.      Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

·      w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§15

Ochrona danych osobowych RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informujemy, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurofoods Gastro Sp. z o.o. ul. Rajdowa 11 05- 850 Konotopa.

2.      Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie przetwarzania zamówień, ich wysyłki oraz         czynności księgowych i marketingowych.

Są to następujące informacje:

·        dane rejestracyjne( identyfikacyjne) podmiotu

·        dane wysyłkowe

·        dane księgowe

3.      Dane Państwa przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia (realizacji Umowy kupna- Sprzedaży) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4.       Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty współuczestniczące w realizacji umowy kupna-sprzedaży w tym dostarczenia zamawianych produktów pod wskazany przez Państwa adres dostawy. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współdziałających w procesach dostarczenia zamówień oraz w procesach prawno – księgowych na podstawie odrębnych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W sytuacjach, gdy przekazujecie nam Państwo dane osobowe zakładamy, że w zakresie tychże danych zostały przez Państwa spełnione wszelkie obowiązki wymagane Rozporządzeniem RODO. Jako administrator danych osobowych zapewniamy i utrzymujemy fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieupoważnionych.

5.      Dostęp do Państwa danych osobowych mają następujące osoby:

·        Odpowiednio przeszkoleni pracownicy Firmy Eurofoods Gastro Sp. z o.o. ul. Rajdowa 11 05- 850 Konotopa.

·        Firmy spedycyjne, kurierskie i transportowe

·        administrator strony www.gogastro.abstore.pl

6.      Nie udostępniamy Państwa danych osobowych trzecim nie związanym bezpośrednio z procesowaniem i wysyłką zamówienia.

7.      Państwa dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.

8.       Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

9.      W celu wypisania się z bazy mailingowej lub dokonania w niej zmiany zgodnie z wcześniejszym stwierdzeniem prosimy wysyłać odpowiednie pismo na adres mailowy esklep@gogastro.com.pl lub na adres siedziby: Eurofoods Gastro Sp. z o.o. ul. Rajdowa 11 05- 850 Konotopa.

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest jednak warunkiem zawarcia umowy kupna sprzedaży. Brak podania określonych danych osobowych skutkuje niemożnością przetwarzania zamówienia, a jednocześnie niemożność zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

11.   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

§16

Postanowienia końcowe

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.      Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.