Polityka Prywatności

I.       Polityka prywatności

1.                Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony Produktowej jest Eurofoods Gastro Sp. z o.o.

2.                W czasie korzystania z witryny www.gogastro2.abstore.pl lub składając telefoniczne zamówienie Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

3.                Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.                Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.

5.                Odbiorcami danych osobowych Klientów Strony Produktowej mogą być:

a.      w przypadku Klienta, który korzysta ze Strony Produktowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

6.                Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie Czasopisma elektronicznego, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204).

7.                Dane osobowe umieszczone w bazie danych EuroFoods Gastro Sp. z o.o. są gromadzone i przetwarzane w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Przetwarzanie danych osobowych może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych na podstawie art. 23 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8.                Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji ‘Moje konto’ lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny www.gogastro2.abstore.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienie ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.

9.                Witryna www.gogastro2.abstore.pl umożliwia Użytkownikom umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod Towarami.

10.             Niektóre obszary witryny www.gogastro2.abstore.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

II.      Ochrona danych osobowych RODO

III.    Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informujemy, iż:

1.                Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurofoods Gastro Sp. z o.o. ul. Rajdowa 11 05- 850 Konotopa.

2.                Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie przetwarzania zamówień, ich wysyłki oraz czynności księgowych i marketingowych. Są to następujące informacje:

a.      dane rejestracyjne( identyfikacyjne) podmiotu

b.      dane wysyłkowe

c.      dane księgowe

3.                Dane Państwa przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia (realizacji Umowy kupna- Sprzedaży) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4.                Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty współuczestniczące w realizacji umowy kupna-sprzedaży w tym dostarczenia zamawianych produktów pod wskazany przez Państwa adres dostawy. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współdziałających w procesach dostarczenia zamówień oraz w procesach prawno – księgowych na podstawie odrębnych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacjach, gdy przekazujecie nam Państwo dane osobowe zakładamy, że w zakresie tychże danych zostały przez Państwa spełnione wszelkie obowiązki wymagane Rozporządzeniem RODO. Jako administrator danych osobowych zapewniamy i utrzymujemy fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieupoważnionych.

5.                Dostęp do Państwa danych osobowych mają następujące osoby:

a.      Odpowiednio przeszkoleni pracownicy Firmy Eurofoods Gastro Sp. z o.o. ul. Rajdowa 11 05- 850 Konotopa.

b.      Firmy spedycyjne, kurierskie i transportowe

c.      Administrator strony www.gogastro.abstore.pl

6.                Nie udostępniamy Państwa danych osobowych trzecim nie związanym bezpośrednio z procesowaniem i wysyłką zamówienia.

7.                Państwa dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.

8.                Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

9.                W celu wypisania się z bazy mailingowej lub dokonania w niej zmiany zgodnie z wcześniejszym stwierdzeniem prosimy wysyłać odpowiednie pismo na adres mailowy info@gogastro.com.pl lub na adres siedziby: Eurofoods Gastro Sp. z o.o. ul. Rajdowa 11 05- 850 Konotopa.

10.             Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest jednak warunkiem zawarcia umowy kupna sprzedaży. Brak podania określonych danych osobowych skutkuje niemożnością przetwarzania zamówienia, a jednocześnie niemożność zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.